Sports FAQ
Home / Basketball

cba rankings

hlzs12342010-03-24 17:11:55 +0000 #1
cba latest rankings, the former 10
Kaiser-Lin Na2010-03-24 17:18:02 +0000 #2
No. the team victory winning No. the team victory winning

1 Guangdong 21195% 2 in Xinjiang 18386%

3-Canton Ha 19386% 4, Jiangsu 17577%

5 Shanghai 16673% 6 Liaoning 14767% 7 of Fujian 101,245% 8 81 101,245%

9 Shandong 91243% 10 Zhejiang 91341 %

11 Dongguan 71433% 12 Tianjin 71532% 13 Jilin 61529% 14 Shanxi 61627% 15 Beijing 61627% 16% 51624 Qingdao, 17 in Shaanxi 4 18 18%

All for you, as of yesterday evening.

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category