Sports FAQ
Home / Basketball

Someone can become a CBA scoring more than Liu Yudong Yao?

Edison Telebulang2010-03-26 02:10:17 +0000 #1
Top players scoring a

8288

2, Fujian Liu Yudong Li Nan 81 3 Zhu Fangyu 8288

7175

4 Jackson, Guangdong, Guangdong, Xinjiang Battle 6917

6884

5 6 Wang 81 7 Tang, 6721

6153

8 Du Feng, Jiangsu, Guangdong 6153

6011

9 Liu Wei, Shanghai, Jilin and 10 Sun Jun 5625
mjn45612010-03-26 02:21:04 +0000 #2
should be Zhu Fangyu, although it is difficult ah.

God of War is still playing ah .. watched the quasi-two-thirds of the
pig_p2010-03-26 02:24:08 +0000 #3
Zhu Fangyu Tingyou possible
victims ICE2010-03-26 02:37:27 +0000 #4
It depends on the future schedule ah. Multi-game scoring more than a natural and you name but a few multi-RBI games Zhu Fangyu should be able to exceed.
She, Dr.2010-03-26 02:46:13 +0000 #5
on Zhu Fangyu of

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category