Sports FAQ
Home / Football

Super Coach

Huang Juan David Women2010-01-17 02:01:46 +0000 #1
What are the current super-team has been established coach
Manchester United dynasty2010-01-17 02:16:46 +0000 #2
16

team coach new coach, former coach of Beijing-Hong Yuan Shuo stay

Shandong, Henan, Tang Yaodong remain unknown Ljubisa Tumbakovic

Changchun Li Shubin Shen Xiangfu

Tianjin, Shanghai Jia Xiuquan Blazevic left Shusheng Haan

Chengdu, Dalian, Xu Hong, Wang Baoshan stay

stay

, Jiangsu, Guangzhou Shen Xiangfu Peng Weiguo Xie Feng Pei Encai remain unknown

Shenzhen Shaanxi stay

Changsha Hao Zhu Wei stay

Qingdao sunny Marin remain unknown

Nanchang, Liaoning, Jiong stay
Wandering Drifter2010-01-17 02:35:01 +0000 #3
I can see great changes sweeping bet would be exhausted

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category