Sports FAQ
Home / Football

2004 football team's list of Qingdao Yizhong

wangyichao04152010-04-14 21:10:14 +0000 #1

from the left a2010-04-14 21:17:02 +0000 #2
serial number

name

Date of Birth height (cm)

Weight (Kg)

1

field location Yang Jun

1

1981-06-10

187

76

Goalkeeper

2

Maquan

2

1977-09-28

180

68

back

3

week

178

3

1977-05-14

76

back

4

Zhou Ting

4

1979-02-05

182

76

back

5

Bai Yi

5

1981-06-23

178

72

back

6

Lu Gang

6

1977-05-24

180

70

7

Lu Feng avant-garde

7

1981-11-12

180

74

cutting-edge smart

8

8

1982-02-19

180

70

F

9

Jiang Feng

9

1970-02-27

183

75

avant-garde SUN Xin-bo

10

10

1981-08-01

180

72

striker Qu Bo

11

11

1981-07-15

178

72

F

12

Tom Chao

12

1983-07-14

178

70

13

Liu Zhen avant-garde reason

13

1985-06-26

189

74

Goalkeeper

14

14

1981-07-21 Peng Peng

185

73

15

Liu Junwei avant-garde

15

1976-05-01

180

75

back

16

16

Ye Rongshun 1981 - 10-28

182

70

17

Leng Bing avant-garde

17

1981-10-27

176

70

F

18

Yao Xia

18

1974-01-28

172

69

F

Liang Ming

19

19

1981-08-07

187

76

back

20

20

Sui Yong 1981-01-27

177

76

F

21

Jiang Ning

21

1986 - 09-01

176

66

F

22

Shuai

22

1982-08-18

188

77

Goalkeeper

23

Shihan Jun

23

1982-01-18

170

68

avant-garde 24

24

1981-09-02 Finalstatement

175

68

back

25

Chao

25

1979-05-16

185

75

back

26

Jin Wei

26

1981-02 - 11

190

79

27

Ma Yongkang avant-garde

27

1977-03-09

183

75

back
ring85112010-04-14 21:58:50 +0000 #3
Team List

www.cns.hk:89/n/2003- Yizhong 06-04/26/310466.html

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category