Sports FAQ
Home / golf

Shanghai China Sports Golf Manufacturing Co., Ltd. Branch phone

wqiy2010-02-14 23:10:34 +0000 #1
attention to all, as far as possible the whole point.
Iori Yagami 112010-02-14 23:18:37 +0000 #2
Manufacturing Co., Ltd. Shanghai China Sports Golf Inc. All rights reserved

Headquarters Address: Shanghai Putuo District Wuning Road, Room 1201, No. 501 Zip: 200063 E-mail: zhongtibowling@vip.163.com

Group Tel :021-62438619 Fax :021-62457254 60911051 services industry in line :021-58322222 13386108765 13,391,232,020

around the Branch Tel:

Beijing :010-51264586 13520078076 Tianjin :022-60365710 ChongQing :023-61654115 Nanjing: 025 -86,870,063

:0531-88348350, Hefei, Jinan :0551-2360117, Hangzhou :0571-56210982 Xiamen :0592-3886216

:020-61132071 Guangzhou :027-51516318 Wuhan, Zhengzhou :0371-60969500 Nanchang :0791-7165823

Taiyuan :0351-2895172 :028-68225080, Chengdu, Kunming :0871-6229651 Xi'an :027-62295875

:0931-7891932, Lanzhou, Shenyang :024-62132336 Changchun :0431-86189023 Harbin :0451-83088696 Dalian :0411-39629870

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category