Sports FAQ
Home / Racing

Haimen a member of one car

wsxsdlp002010-01-25 21:01:02 +0000 #1
car Haimen member name
zxdayq2010-01-25 21:03:20 +0000 #2
Chairman: Zhang Xiaodong

Vice President: Liu Kai

Members: Ming Zhang, Yu-Jie, Qin, Xu, Zhao Yi, etc. ... ... 205 Bit

1st Team Captain: Zhang Ming, deputy team leader: Shen Long (total 99)

2nd team captain: Zhang Xiaodong, deputy team leader: Qin (total 106)

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category