Sports FAQ
Home / Soccer

Liaozu 98 years lineup?

_ m A grain _2010-04-04 10:10:59 +0000 #1
98 years lineup
Liu drip2010-04-04 10:13:06 +0000 #2
Goalkeepers: Fabresse

Defenders: Choi Young-1 Li Yao Wang Liang Xiao Zhanbo

Midfielders: Li Tie Yang-Zhao Junzhe

Forwards: Zhang Yuning Li Jinyu Qu

main replacement: Wang Gang, Liu Bin Qu Yueheng Luo Tongliang Yuan Zhu Zhe Kai Bai Guanghai
wanghs1192010-04-04 10:36:56 +0000 #3
98 years without Choi Young-a, should be set and the Moroccans Korean Lee Sun Haji, a Cameroon midfielder foreign aid Mboka. Li Tie, Li Jinyu, Li Yao is the league half the return, after Li Jinyu went to France, he played several 98-year no. In addition, the goalkeeper is Jiansheng.

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category