Sports FAQ
Home / Tennis

Chinese table tennis team who know both men and women Who is that

lost pig Snoopy2010-02-10 13:01:09 +0000 #1
Guoping male and female members of the team list to be updated
Sharjah2010-02-10 13:04:11 +0000 #2
men's Premiership

Ma Lin, Wang Liqin, Wang Hao, Hou Chen Qi Hao Shuai Shan Mingjie Zhang Chao, Zhang Qiu Yike

Marlon Branch Xu Xin, Zhang Yining, Li Lei Zhenhua

women's team

Guo Yue, Guo Yan, Li Xiaoxia Cao Zhen Chang CNR Ding Ning Liu Shiwen Peng Lu Wen Jia Yang

These are the most important and basic click " generational "row

Reply

Name:
Content:


Other posts in this category